حجم و نوع مایعات لکسوس LS

روغن ها و مایعات لکسوس LS

حجم و نوع مایعات  لکسوس LS
روغن ها و مایعات لکسوس LS

نوع موتور

Capacity (l)

Type

 

روغن موتور

1UR-FSE (2WD/4WD)

8.6/9.0

SAE 0W-20         ILSAC GF-5

مایع خنک کننده رادیاتور

1UR-FSE (2WD/4WD)

11.0/11.1

 

گیربکس اتوماتیک

2WD

10.3

Toyota ATF WS

4WD

10.7

Toyota ATF WS

Transfer

 

0.7

Toyota Transfer Oil LL80

روغن دیفرانسیل جلو

 

0.75

Toyota Diff. Gear Oil LT GL-5 75W-85

روغن دیفرانسیل عقب

2WD

1.35

Toyota Diff. Gear Oil LT GL-5 75W-85

4WD

1.35

Toyota Diff. Gear Oil LX GL-5 75W-85

حجم باک

 

84

سوپر با اکتان ۹۵