حجم و نوع مایعات تویوتا هایس

اندازه و روغن های تویوتا هایس

حجم و نوع مایعات  تویوتا هایس
روغن و مایعات تویوتا هایس

نوع موتور

حجم به لیتر

نوع

 

روغن موتور

1TR-FE

5.5

API SN, RC / ILSAC GF-5

2TR-FE

5.5

API SN, RC / ILSAC GF-5

1KD-FTV

6.8-7.0

JASO DL-1

1GD-FTV

6.1

JASO DL-1

مایع خنک کننده رادیاتور

1TR-FE -2013.11

12.0 / 14.0

std / with rear heater

1TR-FE 2013.11-

11.2 / 13.2

std / with rear heater

2TR-FE -2013.11

12.0 / 14.0

std / with rear heater

2TR-FE 2013.11-

11.2 / 13.2

std / with rear heater

1KD-FTV -2013.11

15.0 / 17.0

std / with rear heater

1KD-FTV 2013.11-

14.2 / 16.2

std / with rear heater

1GD-FTV

13.9 / 15.9

std / with rear heater

روغن گیربکس اتوماتیک

1TR-FE 4AT

6.9

Toyota ATF Type T-IV

2TR-FE 4AT

8.0

Toyota ATF Type T-IV

1KD-FTV 4AT

8.0

Toyota ATF Type T-IV

TR, KD 6AT

7.8-7.9

Toyota ATF WS

1GD-FTV 6AT

8.9-9.0

Toyota ATF WS

روغن گیربکس دستی

1TR-FE 2WD

2.2

Toyota MG Gear Oil Spec.II GL-3 75W-90

1KD-FTV 2WD

2.6

Toyota MG Gear Oil Spec.II GL-3 75W-90

1KD-FTV 4WD

2.2

Toyota MG Gear Oil Spec.II GL-3 75W-90

Transfer

 

1.3

Toyota MG Gear Oil Spec.II GL-3 75W-90

دیفرانسیل جلو

 

1.35

Toyota Hypoid Gear Oil SX GL-5 85W-90

دیفرانسیل عقب

std 2WD

3.10..3.25

Toyota Hypoid Gear Oil SX GL-5 85W-90

std 4WD

3.35..3.55

Toyota Hypoid Gear Oil SX GL-5 85W-90

LSD

3.35..3.55

Toyota Hypoid Gear Oil LSD GL-5 85W-90

روغن فرمان

 

0.9

روغن فرمان تویوتا

مایع شیشه شور

 

3.2

 

حجم باک

1TR-FE, 2TR-FE

70

معمولی با کتان ۹۱

1KD-FTV

70

Diesel (S<10ppm)

1GD-FTV

70

Diesel (S<10ppm)