میزان باد و فشار لاستیک تویوتا لندکروزر

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا لندکروزر برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا لندکروزر
اندازه تایر جلو عقب
7.50R16LT 114/112P 240 kPa
2.4 bar
32 psi
260 kPa
2.6 bar
38 psi
  250 kPa
2.5 bar
36 psi
475 kPa
4.75 bar
69 psi
225/95R16C 118/116S 240 kPa
2.4 bar
32 psi
260 kPa
2.6 bar
38 psi
  250 kPa
2.5 bar
36 psi
475 kPa
4.75 bar
69 psi
265/70R16LT 115R 250 kPa
2.5 bar
36 psi
250 kPa
2.5 bar
36 psi
  250 kPa
2.5 bar
36 psi
350 kPa
3.5 bar
51 psi