سقف پاناروما

سقف تمام شیشه و پاناروما ES350 - سقف پاناروما از دو سانروف تشکیل شده است یکی برای سرنشینان جلو و یکی برای عقب . تفاوت اصلی سقف پاناروما و سانروف این است که سقف های پاناروما تماما از شیشه ساخته می شوند و در نتیجه دید بسیار وسیع تری به سرنشینان می دهد.

سقف پاناروما

سقف تمام شیشه و پاناروما ES350 - سقف پاناروما از دو سانروف تشکیل شده است یکی برای سرنشینان جلو و یکی برای عقب . تفاوت اصلی سقف پاناروما و سانروف این است که سقف های پاناروما تماما از شیشه ساخته می شوند و در نتیجه دید بسیار وسیع تری به سرنشینان می دهد.