دسته کنترل مود های رانندگی

با دسته کنترل رانندگی شما می توانید از بین مود های اسپورت و اقتصادی و سفارشی انتخاب کنید . در مود sport s+ سیستم تعلیق روی سفت ترین حالت برای کنترل بهتر قرار می گیرد . همچنین شما در مود سفارشی می توانید به صورت کاملا جزییات را تنظیم نمایید

دسته کنترل مود های رانندگی