لکسوس LS

دسته کنترل مود های رانندگی

دسته کنترل مود های رانندگی

با دسته کنترل رانندگی شما می توانید از بین مود های اسپورت و اقتصادی و سفارشی انتخاب...

سیستم تعلیق هوشمند

سیستم تعلیق هوشمند

سیستم تعلیق هوشمند لکسوس LS در شرایط مختلف رانندگی ارتفاع مرکز ثقل خودرو را تنظیم...