سیستم تعلیق هوشمند

سیستم تعلیق هوشمند لکسوس LS در شرایط مختلف رانندگی ارتفاع مرکز ثقل خودرو را تنظیم می کند و در شرایطی که دست انداز وجود دارد ارتفاع خودرو را بالا می برد.

سیستم تعلیق هوشمند