صندلی چهارده حالته برقی

صندلی ۱۴ حالته برقی راننده و ۱۲ حالته برقی سرنشینان به همراه پشت سری صندلی قابل تنظیم

صندلی  چهارده حالته برقی