سیستم جلوگیری از تصادف

سیستم پیشگیری از تصادف تویوتا یاریس جاده را اسکن می کند و درصورت نزدیک شدن مانعی ابتدا هشدار های صوتی داخل خودرو را فعال می کند و در صورتی که راننده اعتنا نکند ترمز ها را به صورت اتوماتیک فعال می کند

سیستم جلوگیری از تصادف