دوربین عقب

زمانی که در حال حرکت با دنده عقب هستید دوربین عقب فعال خواهد شد و بر روی مانیتور تصویری از پشت خودرو ارایه خواهد داد و به راننده کمک خواهد کرد دید بهتری از عقب خودرو و اتفاقاتی که در عقب خودرو رخ می دهد به دست آورد

دوربین عقب