تکنولوژی هدآپ

این تکنولوژی هدآپ PRIUS قابلیت نمایش دور موتور و سرعت و دنده فعلی و ... را دارد . ضمن این که راننده می تواند بسته به شرایط اطلاعات قایل نمایش بر روی شبشه جلو خودرو را شخصی سازی کند.

تکنولوژی هدآپ

این تکنولوژی هدآپ PRIUS قابلیت نمایش دور موتور و سرعت و دنده فعلی و ... را دارد . ضمن این که راننده می تواند بسته به شرایط اطلاعات قایل نمایش بر روی شبشه جلو خودرو را شخصی سازی کند. 

این قابلیت باعث می شود اطلاعات مورد نظر راننده بر روی شیشه نمایش داده شود و از حواس پرتی راننده جلوگیری می کند.