سنسور باران

سنسور باران تویوتا یاریس بسته به شدت باران سرعت برف پاک کن ها را کنترل خواهد کرد

سنسور باران