گیربکس مجهز به حالت اسپورت

در کنار لیور دنده یاریس دکمه اسپورت تعبیه شده است که با فعال کردن این کلید گیربکس و موتور در مود اسپورت کار می کنند

گیربکس مجهز به حالت اسپورت