پدال های تعویض دنده فرمان

شیفتر دنده دارای پدال‌هایی است که به صورت جفت بر روی خودرو نصب می‌شوند. یکی از پدال‌ها برای زیاد کردن دنده و پدال دیگر برای کم کردن دنده کاربرد دارد. این دنده‌ها در نزدیکی دست راننده و پشت فرمان قرار می‌گیرند تا عمل تعویض دنده‌ها توسط راننده به راحتی انجام شود.

پدال های تعویض دنده فرمان

شیفتر دنده دارای پدال‌هایی است که به صورت جفت بر روی خودرو نصب می‌شوند. یکی از پدال‌ها برای زیاد کردن دنده و پدال دیگر برای کم کردن دنده کاربرد دارد. این دنده‌ها در نزدیکی دست راننده و پشت فرمان قرار می‌گیرند تا عمل تعویض دنده‌ها توسط راننده به راحتی انجام شود.