کنترل دنده AI SHIFT

سیستم AI SHIFT لکسوس nx نوع رانندگی و شیوه رانندگی شما را مانیتور می کند و با توجه به شرایط جاده بهترین دنده را انتخاب می کند.

کنترل دنده AI SHIFT