صفحه کیلومتر مجهز به نمایشگر 7 اینچی

حواس شما در جاده ها، دیگر پرت نخواهد شد!

صفحه نمایش هوشمند 7 اینچی، که می توانید به راحتی اطلاعات مورد نیاز را نگاه کنید درحالی که حواستان به جاده است!